11 april 2003

Ny rapport anbefaler flere havbrug

Regeringens havbrugsudvalg nedtoner miljøeffekterne ved forøget opdræt af saltvandsfisk

Af Jan Dahlmann, Ingeniøren

Mens Danmark indtager en europæisk førsteplads inden for opdræt af ferskvandsfisk, især ørreder, er det danske opdræt af saltvandsfisk i havbrug uhyre beskedent. Men en ny rapport fra havbrugsudvalg, Udvalget vedrørende udviklingsmulighederne for saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark, afdækker for første gang under hvilke betingelser, erhvervet kan vokse i Danmark.

Set fra havbrugernes side er rapporten en længe tiltrængt anbefaling af et erhverv, der har været Prügelknabe for Danmarks Naturfredningsforening og Sportsfiskerforbundet, siger Kurt Malmbak-Kjeldsen, havbruger og medlem af udvalget. Opgaven for arbejdsgruppen, der har været to år undervejs med rapporten, var at se på, hvordan havbrugserhvervet kan fremmes i Danmark på en økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde. Det er gjort ved at tage udgangspunkt i havbrugernes egne ønsker om at kunne udlede 2.000 ton kvælstof i modsætning til de nuværende 300 udledte ton. I producerede mængder fisk svarer det til mellem fem og ti gange så mange fisk, som de 7-8.000 ton, der produceres i dag med en værdi på cirka 300 mio. kr.

Rapporten udpeger tre områder, hvor der er gode tekniske muligheder og økonomiske perspektiver i en dansk udvikling inden for saltvandsbaseret fiskeopdræt. Det drejer sig om opdræt af visse typer regn bueørreder, produktion af f.eks. pighvar og tunge samt fiskeyngel i recirkulationsanlæg på land og endelig udvikling og eksport af anlæg og systemer til opdræt i recirkulationsanlæg.

Restriktiv politik

Rapporten konkluderer, at forudsætningerne for vækst er, at der gøres op med den restriktive politik over for havbrugserhvervet, der er begrundet i miljøhensyn, og at erhvervet selv udvikler sig fra stort set enkeltmandsfirmaer til storstilede foretagender. En forøgelse på fem til ti gange af den nuværende produktion i danske havbrug vil ikke have nævneværdige effekter på havmiljøet, når man tænker på, at landbruget udleder ca. 60.000 ton, siger arbejdsgruppens ankermand på miljøsiden, civ.ing. ved DHI Karl Iver Dahl Madsen. Samme synsvinkel anlægger han i forhold til spredningen i vandmiljøet af den antibiotika og kobber som flere netbure til havs vil medføre.

Det bliver fortyndet så meget, at det i praksis ikke gør noget,siger han og erkender, at effekterne af spredningen af antibiotika i vandmiljøet ikke kendes. Et flertal i udvalget mener derfor, at det ikke giver mening at operere med en nationalt fastsat kvote for erhvervets kvælstofudledning, men at miljøeffekterne skal vurderes fra sted til sted. De eksisterende havbrug optager et areal svarende til 0,02 promille af det danske søterritorium. Arbejdsgruppen konkluderer i den forbindelse, at "der kan findes mange konkrete lokaliteter i sikker afstand fra samtlige beskyttelsesinteresser og andre havbrug og med så gode dybde- og fortyndingsforhold, at de lokale effekter kan forventes at begrænse sig til et areal af samme størrelsesorden som selve havbruget". Et mindretal i udvalget bestående af Danmarks Natur fredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening og Dansk Amatørfiskerforening tager skarpt afstand fra at forøge antallet af havbrug, fordi det medfører endnu mere kvælstof. Det politiske udspil skal nu komme fra Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen.